اثر نانو سیال ها بر سیستم خنک کاری موتور

اثر نانو سیال ها بر سیستم خنک کاری موتور

چکیده:   در این تحقیق به دو روش تجربی و محاسباتی مقدار انتقال حرارت از موتور در دورهای مختلف موتور و در سرعت های متفاوت خودرو، در دو حالت، سیال خنک کننده آب-اتیلن گلیکول و سیال خنک کننده آب-نانوذرات Al2O3 محاسبه شده است. مقایسه نتایج محاسباتی بدست آمده توسط نرم...