سامانه هاي ميكروفلوئئيدي مجتمع

سامانه هاي ميكروفلوئئيدي مجتمع

مقدمه: “ميكروفلوئيد” حوزه اي از سامانه هاي ميكرو الكترو مكانيكي است كه با رفتار، كنترل دقيق و كار برد سيالات در مقياس حجمي ميكرو و نانو سر و كار دارد. پژوهش در زمينه افزاره هاي ميكروفلوئيدي اخيراً با رشد بسيار سريعي روبرو شده است. اين افزارهها، كاربرد-هاي...