سامانه های میکروفلوئئیدی مجتمع

سامانه های میکروفلوئئیدی مجتمع

مقدمه: “میکروفلوئید” حوزه ای از سامانه های میکرو الکترو مکانیکی است که با رفتار، کنترل دقیق و کار برد سیالات در مقیاس حجمی میکرو و نانو سر و کار دارد. پژوهش در زمینه افزاره های میکروفلوئیدی اخیراً با رشد بسیار سریعی روبرو شده است. این افزارهها، کاربرد-های...