بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر همراه با اصطکاک و انتقال حرارت

بررسی افت فشار جریان تراکم پذیر همراه با اصطکاک و انتقال حرارت

مقدمه دربررسی سیستم های صنعتی،راه های افزایش راندمان وکاهش انرژی مصرفی همواره مورد مطالعه قرارگرفته است وهمواره سعی شده درطراحی سیستم های جدید این مساله مورد توجه قرار گیرد.یکی ازروش هایی که باعث راندمان یک سیستم میشود یافتن عوامل موثر درایجاد اتلاف انرژی سیستم...