ساخت یک نمونه آنتن مرکزی برای دریافت امواج VHF وUHF

ساخت یک نمونه آنتن مرکزی برای دریافت امواج VHF وUHF

چکیده در ساختمانهایی که تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی وجود دارد(مثل هتل ها و برج های مسکونی) در صورتی که بخواهیم برای هر گیرنده آنتن مجزائی نصب نماییم مشکلاتی مانند موارد ذکر شده در زیر بروز خواهد کرد :  محدودیت فضایی پشت بام برای نصب تعداد زیادی انتن  اثر انعکاسی و...