شناسایی ویژگی های فردی مدیر و عوامل سازمانی مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه ی نظری

شناسایی ویژگی های فردی مدیر و عوامل سازمانی مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه ی نظری

چکیده افت تحصیلی یکی از پدیده های پیچیده ی انسانی –اجتماعی و چند عاملی است که برای شناسایی علت ان نمیتوان به یک عامل بسنده نمود بلکه عوامل و فاکتورهای متعدد فردی اموزشگاهی و خانوادگی –اجتماعی در ارتباط با ان در حوزه تعلیم و تربیت وجود دارد پژوهش حاضر به منظور دستیابی...