پایدارساز سیستم قدرت و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار مطلب

چکیده : در سیستم قدرت که یک سیستم کاملا غیر خطی و متغیر با زمان می باشد نقاط کار سیستم در شرایط گوناگون و زمانهای مختلف به دلایلی اعم ازتغیير بار ویا از دست رفتن ژنراتورو یا اغتشاشات متفاوت مانند اتصال کوتاه در خط وغیره… تغیير می کند. امروزه در اغلب سیستم های...