جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم pso

جایابی خازن در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم pso

مقدمه: اين مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل مي باشد كه در هر يك از اين فصول ضمن بررسي موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن اشاره شده كه در ذيل عنوان ميشود: فصل اول به بررسي لزوم جبران سازي توان راكتيو در سيستم قدرت مي پردازد. اين فصل ضمن مرور اجزاي سيستم اصلي قدرت به انواع...