خطی سازی پیش اعوجاج دیجیتالی

خطی سازی پیش اعوجاج دیجیتالی

مقدمه : توان و پهنای باند به عنوان دو فاکتور مهم در ارتباطات ماهواره ای مطرح می باشند. افزایش درخواست برای دریافت سرویس های مختلف مخابراتی ما را بر آن داشته است که به فکر بهره گیری موثرتر از پهنای باند باشیم. استفاده از مدولاسیون سطوح بالای QAM می تواند روشی برای بهره...