خطی سازي پیش اعوجاج دیجیتالی

خطی سازي پیش اعوجاج دیجیتالی

مقدمه : توان و پهناي باند به عنوان دو فاکتور مهم در ارتباطات ماهواره اي مطرح می باشند. افزایش درخواست براي دریافت سرویس هاي مختلف مخابراتی ما را بر آن داشته است که به فکر بهره گیري موثرتر از پهناي باند باشیم. استفاده از مدولاسیون سطوح بالاي QAM می تواند روشی براي بهره...