کلیات و مفاهیم اساسی آبشستگی و معادلات حاکم بر جریان سیال و آشفتگی و مدلهای آشفتگی    به همراه عددی و نرم افزاری flow 3d

کلیات و مفاهیم اساسی آبشستگی و معادلات حاکم بر جریان سیال و آشفتگی و مدلهای آشفتگی به همراه عددی و نرم افزاری flow 3d

مقدمه آبشستگی ( Scouring ) پدیده ای است طبیعی که بشر از چندین قرن پیش موفق به کشف آن شده است . این پدیده فیزیکی یکی از مسائل اساسی و بنیادی در علم هیدرولیک است که محققین بسیاری در طی سالیان گذشته به تحقیق ، آزمایش و بررسی آن پرداخته اند. درطی فرآیند آبشستگی که وابسته...