كليات و مفاهيم اساسي آبشستگي و معادلات حاكم بر جريان سيال و آشفتگي و مدلهاي آشفتگي    به همراه عددی و نرم افزاری flow 3d

كليات و مفاهيم اساسي آبشستگي و معادلات حاكم بر جريان سيال و آشفتگي و مدلهاي آشفتگي به همراه عددی و نرم افزاری flow 3d

مقدمه آبشستگي ( Scouring ) پديده اي است طبيعي كه بشر از چندين قرن پيش موفق به كشف آن شده است . اين پديده فيزيكي يكي از مسائل اساسي و بنيادي در علم هيدروليك است كه محققين بسياري در طي ساليان گذشته به تحقيق ، آزمايش و بررسي آن پرداخته اند. درطي فرآيند آبشستگي كه وابسته...