بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران

چکیده سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته اي است که در سال هاي اخیر بطور روز افزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه هاي مختلف علوم به ویژه حوزه مدیریت قرار گرفته است. از طرف دیگر، فرآیند تسهیم دانش نیز که از مؤلفه هاي مـدیریت دانـش اسـت در سازمانهاي یادگیرنده و شبکه هاي دانشی در...