بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی با فرآیند تسهیم دانش در بین دبیران

چکیده سرمایه اجتماعی موضوعی بین رشته ای است که در سال های اخیر بطور روز افزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه های مختلف علوم به ویژه حوزه مدیریت قرار گرفته است. از طرف دیگر، فرآیند تسهیم دانش نیز که از مؤلفه های مـدیریت دانـش اسـت در سازمانهای یادگیرنده و شبکه های دانشی در...