برآورد تأخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع

برآورد تأخیر در تقاطع های چراغ دار زیر اشباع

مقدمه ت أخیر در تق اطع ه ا بخ ش مهم ی از س فر در ش بکه ه ای خیاب انی را تش کیل م ی ده د ک ه معم ولا در مدلهای تخصیص ترافیک یا بـه صـورت مقـداری ثابـت یـا بـرای هـر ورودی بـه تقـاطع تنهـا تـابعی از همـانورودی در نظر گرفته می شـود .یکـی از دلایـل ایـن امـر مشـکلات ناشـی...