برآورد تأخير در تقاطع هاي چراغ دار زير اشباع

برآورد تأخير در تقاطع هاي چراغ دار زير اشباع

مقدمه ت أخير در تق اطع ه ا بخ ش مهم ي از س فر در ش بكه ه اي خياب اني را تش كيل م ي ده د ك ه معم ولا در مدلهاي تخصيص ترافيك يا بـه صـورت مقـداري ثابـت يـا بـراي هـر ورودي بـه تقـاطع تنهـا تـابعي از همـانورودي در نظر گرفته مي شـود .يكـي از دلايـل ايـن امـر مشـكلات ناشـي...