متدولوژی و مدلسازی بزرگ راه های شهری در جهت طراحی بهینه دور برگردان ها

متدولوژی و مدلسازی بزرگ راه های شهری در جهت طراحی بهینه دور برگردان ها

مقدمه این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است کـه در فـصل اول کلیـاتی در مـورد انـواع دوربرگـردان وکاربرد آنها آورده شده است. فصل دوم شامل مرور منابع و کـاوش در متـون مربـوط بـه طراحـی وعملکرد دوربرگردانهاست که در دو بخش فارسی و لاتین جمع آوری شده. در فصل سوم بـا...