متدولوژی و مدلسازی بزرگ راه های شهری در جهت طراحی بهینه دور برگردان ها

متدولوژی و مدلسازی بزرگ راه های شهری در جهت طراحی بهینه دور برگردان ها

مقدمه اين پايان نامه مشتمل بر شش فصل است كـه در فـصل اول كليـاتي در مـورد انـواع دوربرگـردان وكاربرد آنها آورده شده است. فصل دوم شامل مرور منابع و كـاوش در متـون مربـوط بـه طراحـي وعملكرد دوربرگردانهاست كه در دو بخش فارسي و لاتين جمع آوري شده. در فصل سوم بـا...