تفكيك آنومالي هاي گراني سنجي با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاري به روش توموگرافي

تفكيك آنومالي هاي گراني سنجي با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاري به روش توموگرافي

مقدمه ژئوفيزيك ابتدا با مطالعه شكل و ساختار زمين سروكار داشت، ولي از اوايل قرن حاضر تكنيك هاي ژئوفيزيكي به طور فزاينده اي در قسمت هاي بالايي پوسته زمين، جهت جستجوي كاني ها و نفت به كار گرفته شده اند. علم ژئوفيزيك روز به روز همگام با پيشرفت ها و دانش كاربردي پيشرفت...