تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاری به روش توموگرافی

تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاری به روش توموگرافی

مقدمه ژئوفیزیک ابتدا با مطالعه شکل و ساختار زمین سروکار داشت، ولی از اوایل قرن حاضر تکنیک های ژئوفیزیکی به طور فزاینده ای در قسمت های بالایی پوسته زمین، جهت جستجوی کانی ها و نفت به کار گرفته شده اند. علم ژئوفیزیک روز به روز همگام با پیشرفت ها و دانش کاربردی پیشرفت...