اطلاعاتی در مورد نخ دستریس و ماشین ریس مورد بررسی و مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

اطلاعاتی در مورد نخ دستریس و ماشین ریس مورد بررسی و مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

مقدمه تعریف ساده نخ آن است که تعدادی الیاف در کنار هم قرار داده شده و با اعمال تاب به یکـدیگر متـصل مـیشوند. این عمل ابتدا از حرکت و چرخش دستها شروع و تا ریسندگی از طریق دوک نخ ریـسی ادامـه یافـت ودر انتها به چرخهای ریسندگی منتهی شد. این نخ که کلیه مراحل آن با دست...