اطلاعاتي در مورد نخ دستريس و ماشين ريس مورد بررسي و مقايسه تراكم الياف در نخ پشمي دستريس و ماشين ريس

اطلاعاتي در مورد نخ دستريس و ماشين ريس مورد بررسي و مقايسه تراكم الياف در نخ پشمي دستريس و ماشين ريس

مقدمه تعريف ساده نخ آن است كه تعدادي الياف در كنار هم قرار داده شده و با اعمال تاب به يكـديگر متـصل مـيشوند. اين عمل ابتدا از حركت و چرخش دستها شروع و تا ريسندگي از طريق دوك نخ ريـسي ادامـه يافـت ودر انتها به چرخهاي ريسندگي منتهي شد. اين نخ كه كليه مراحل آن با دست...