بررسی رابطه بین ابعاد نگرش اینترنتی و اضطراب چندبعدی کتابخانه¬ای

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه در سال¬های اخیر رایانه و فن آوری¬های اطلاعات از جمله اینترنت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. به این ترتیب آشنایی با اینترنت به¬ سرعت به یک مهارت اساسی برای انجام وظایف بسیاری، تبدیل شده است. فن آوری اطلاعات در تغییر شکل دادن به خدماتی که...