بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق اضطراب جزيي انکار نا پذير از وجود انسانها است. هر روزه ما بنا بر دلايل متعددي ميزاني از اضطراب و دلهره را تجربه مي کنيم . مرگ يکي از مقولات اضطراب زا است. نياتانگا و ديوات ، (2006) مطرح کردند که مواجهه با مرگ و اضطراب ناشي از اجتناب...