بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی

فهرست مطالب: (1) فصل اول (کلیات) مقدمه پيشرفتهاي سريع علم و صنعت و تأثير آن در شئون مختلف زندگي بشر لزوم آشنايي به مقدمات رياضي را حتي براي افرادي كه به ساده ترين مشاغل اشتغال دارند روز به روز آشكارتر مي سازد ( شكوهي ، 1362) به طور كلي اهميت و نقش پايه اي رياضيات در...