بهینه سازی ظرفیت ترافیک شبکه جاده ای شهری با افراز خطوط جاده ای و تنظیم هوشمند سیگنال های کنترل ترافیک

فهرست مطالب فصل 1- :مقدمه و کلیات تحقیق گسترش شهرنشيني در دهه­هاي اخير موجب شده است كه شهرها و حومه­هاي آنها به عنوان مهمترين مراكز سكونت و فعاليت انسان معاصر مطرح شوند. افزايش مستمر جمعيت شهرنشين در بسياري از كشورها به موضوع چالش برانگيزي براي مسئولان دولتي تبديل شده...