بررسي نظرات متخصصين اطلاع رساني در مورد اضافه بار اطلاعاتي وب

فهرست مطالب فصل اول:كليات پژوهش از گذشته‌هاي دور تاکنون اطلاعات نقش چشمگيري را  در جنبه‌هاي مختلف زندگي بشر ايفا کرده و همواره در ابعاد مختلف حيات و فعاليت انسان جريان داشته است. با پيشرفت علم ، تحولات عميقي در معناي اطلاعات صورت گرفت تا به معنا و مفهوم امروزي با تمام...