بررسي اصل ماخ و تغييرات ثابت گرانش در مدل برنز – ديك

چکیده      اصول ماخ و هم ارزي از مهم ترین اصولی هستند که پایه هاي نظري نسبیت عام را تشکیل می دهند. وجود برخی ناسازگاریهاي نسبیت عام با اصل ماخ سبب شد برنز و دیک در سال 1961 به منظور تلفیق اصل ماخ در نظریه گرانش یکی از نخستین نظریه هاي اسکالر تانسوري را فرمول بندي...