مطالعه تئوری کارآیی و خصوصیات آلایندگی یک موتور هیدروژنی سوپر شارژ شده

چکیده از آنجایی که هیدروژن دارای دانسیته ( انرژی بر واحد حجم ) پائین است‌. موتور هیدروژن سوز دارای توان خروجی پائین تری نسبت به مم‌تور بنزینی می باشد. جهت بالا بردن توان خروجی در این پروژه از سوپر شارژر استفاد‌ه می کنیم‌. ضمن اینک‌ اثرات نسبت تراکم جهت با ‌لا بردن...