طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده مادون قرمز

طراحی و ساخت فرستنده و گیرنده مادون قرمز

مقدمه سیستم های کنترل از راه دور به مادون قرمز در کنترل های تلویزیونی ، ویدئو و سیستم های صوتی استفاده می شوند. همه ی این کنترل های راه دور به خواص یک گروه کوچکی از عناصر نیمه هادی متکی است.این عناصر نیمه هادی انرژی الکتریکی را به نور مادون قرمز تبدیل می کند، یا اینکه...