اصول پنهان نگاری و روش های مختلف آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

اصول پنهان نگاری و روش های مختلف آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقدمه: امروزه مبحث امنیت انتقال اطلاعات، ازمسائل مهم در تبادل اطلاعات محرمانه است. دراین راسـتا روش هـایرمزنگاری و پنهاننگاری و همچنین شیوههای نفوذ مختلف به طور گسترده توجه پژوهشگران را جلب نمـودهاست. اگرچه استفاده از روشهای رمزنگاری توانسته تا حدی جوابگوی نیازها در...