تجدید ساختار در سیستمهای قدرت

تجدید ساختار در سیستمهای قدرت

چکیده تولید و انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در ساختار سنتی تحت نظارت یک شرکت عمدتا دولتی می باشد که به علت انحصاری بودن و عدم وجود رقابت انگیزه ای برای افزایش کیفیت کار خود و کاهش هزینه تمام شده تولید ندارد . از طرفی با افزایش مصرف برق نیاز به احداث نیروگاههای جدیدی...