اصول طراحی فلر و یوتیلیتی و استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

اصول طراحی فلر و یوتیلیتی و استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مقدمه: فلرینگ یک روش متداول برای از بین بردن گاز های تلف شده قابل اشتعال در جریانات بـالا دسـتیصنایع نفت و گاز و تصفیه جریان های پایین دستی این صنایع می باشد. فلر یـک مشـعل در هـوایآزاد است که علی الخصوص در بالا ترین نقطه یک استک قرار داده می شود. فلـر معمـولا در...