اصول طراحي فلر و يوتيليتي و استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

اصول طراحي فلر و يوتيليتي و استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

مقدمه: فلرينگ يك روش متداول براي از بين بردن گاز هاي تلف شده قابل اشتعال در جريانات بـالا دسـتيصنايع نفت و گاز و تصفيه جريان هاي پايين دستي اين صنايع مي باشد. فلر يـك مشـعل در هـوايآزاد است كه علي الخصوص در بالا ترين نقطه يك استك قرار داده مي شود. فلـر معمـولا در...