اصول طراحی گیج و ابزار دقیق

اصول طراحی گیج و ابزار دقیق

مقدمه اندازه گیری قطعات واشیا ومحصولات تولیدی امری است که بشرازتاریخ کهن تاکنون باآن سروکار داشته است.دسترسی به توانایی اندازه گیر دقیق اهمیت وحساسیت بالایی بری صنایع دارای تکنولوژی بالادارد.باامکان انجام اندازه گیری های دقیق سریع وهمزمان میتوان خانواده ای ازقطعات...