استفاده از پردازش تصاویر شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی (به همراه مطالعه موردی)

استفاده از پردازش تصاویر شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی (به همراه مطالعه موردی)

مقدمه اکتشاف کانسارها، فرآیندي مرحله اي بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه اي وسیع آغاز شده، سپس به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجراي مطالعات تفضیلی با انتخاب محل هـایی بـراي حفاري به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان میپذیرد. شناسایی مناطق امید بخش...