بررسی خواص ترمودینامیکی نانولایه هلیم- III

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه هلیم بصورت یکی از سه ازوتوپ ، ، وجود دارد. نیمه عمری در حدود 0.82 ثانیه دارد و به این دلیل از اهمیت کمتری برخوردار است. دو ایزوتوپ پایدار (فرمیون) و (بوزون) به اندازه¬ی یک نوترون در هسته با یکدیگر تفاوت دارند.گاز هلیم-IV در طبیعت کمیاب است و...