لایه¬های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی

فهرست مطالب فصل اول پس از معرفی مکانیک نیوتنی، دانشمندان زیادی از این نظریه به عنوان مکانیک سماوی در مطالعه و شناخت کیهان استفاده کردند. در همان سال¬های اولیه مطالعه¬ی گرانش¬های قوی و تأثیرات آن بر سایر اجرام مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار در سال 1784 میشل در...