بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیارهای گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی

بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیارهای گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی

چکیده هدف از این پژوهش حاضر،بررسی میزان تناسب محتوای کتاب ریاضی اول ابتدایی با معیار های گزینش و سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان اول ابتدایی استان زنجان است.با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه...