بررسی و تطبیق عملکرد ردیابی الگوریتم های فیلتر تطبیقی با اصلاح جزئی ضرایب در محیط غیر ایستان

بررسی و تطبیق عملکرد ردیابی الگوریتم های فیلتر تطبیقی با اصلاح جزئی ضرایب در محیط غیر ایستان

چکیده : فیلترهای تطبیقی نزدیک به چهار دهه به عنوان یک ابزار ضروری در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال مورد استفاده قرار می گیرند.به طوری که هم اکنون نیز به عنوان یکی از موضوعات تکامل یافته در زمینه پردازش شیگنال های دیجیتال از نقطه نظر پایه های تیوری هستند. در این...
فیلتر زیر باند تطبیقی متناسب جهت شناسایی کانالهایی با پاسخ ضربه پراکنده

فیلتر زیر باند تطبیقی متناسب جهت شناسایی کانالهایی با پاسخ ضربه پراکنده

چکیده  فیلترهای تطبیقی به عنوان یکی از ابزار مهم در بسیاری از کاربردهای پردازش سیگنال از جمله شناسایی کانال مورد استفاده قرار میگیرند. هنگامی که پاسخ ضربه کانال ناشناخته پراکنده باشد ،الگوریتمهای کلاسیک فیلترهای تطبیقی عملکرد مطلوبی نخواهند داشت. جهت رفع این مشکل...