طراحی مدل توزیع سفر کاری برای شهر اصفهان

فهرست مطالب فصل اول:کلیات توزیع سفر 3-1-نقش وجایگاه توزیع سفر درتحلیل تقاضای سفر همانطور که درقسمت های قبلی باین شد،درمدل چهار مرحله ای حمل ونقل،توزیع سفر فرآیندی است که عموما پس ازمرحله تولید سفر وهمچنین قبل از مرحله انتخاب وسیله نقلیه صورت میگیرد.هدف کلی ازاین...