مروری بر روش المان محدود به همراه استفاده از آن در بررسی سرعت انتشار موج در خاک دانه ها

مروری بر روش المان محدود به همراه استفاده از آن در بررسی سرعت انتشار موج در خاک دانه ها

فهرست مطالب فصل اول مقدمه مصالح دانه‏ای از ذراتی مجزا تشکیل شده‏اند که رفتار ماکروسکوپی پیچیده‏ای در برابر بارهای خارجی از خود نشان می‏دهند. خاک‏ها نیز مصالحی متشکل از ذرات با اندازه‏های مختلف می‌باشند و رفتار آنها‏ به وسیله نیروهای بین این ذرات تعیین می‏شود. با این...
بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

چکیده   عملیات ماشین کاري از جمله برش متعامد فلز، فرآیندي غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـايمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده اي را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاري...