بررسی دستگاه بینایی و اعصاب انسان (مغز) در جهت ارایه مدل برای بازشناسی اشیا (به همراه طراحی آزمایشات جهت اندازه گیری دقت)

بررسی دستگاه بینایی و اعصاب انسان (مغز) در جهت ارایه مدل برای بازشناسی اشیا (به همراه طراحی آزمایشات جهت اندازه گیری دقت)

مقدمه بازشناسی اشیا همواره ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.تاکنون تحقیقات بسیار زیادی پیرامون بازشناسی اشیا ارائه شده است،که هرکدام نقطه های ضعف وقدرت مختصی به خود را دارا می باشند.با وجودقدمت زیاد این زمینه وگستردگی روش های ارائه شده،روشی که بتواند ادعا نماید...