بازشناسی اشیاء مبتنی بر سیستم بینایی انسان

بازشناسی اشیاء مبتنی بر سیستم بینایی انسان

چکيده : بازشناسي¬اشيا موضوع پيچيده¬اي است که سال¬ها مورد توجه و بحث مهندسان رايانه ، الکترونيک ،روباتيک و نيز عصب¬شناسان بوده¬است. مروري بر تاريخچه¬ي موضوع به درک بهتر مسايل امروزي بازشناسي اشيا کمک خواهد¬کرد. دستگاه¬زيستي¬ بينايي انسان بدون شک قابليت بسياربالايي...