بازشناسی اشیاء مبتنی بر سیستم بینایی انسان

بازشناسی اشیاء مبتنی بر سیستم بینایی انسان

چکیده : بازشناسی¬اشیا موضوع پیچیده¬ای است که سال¬ها مورد توجه و بحث مهندسان رایانه ، الکترونیک ،روباتیک و نیز عصب¬شناسان بوده¬است. مروری بر تاریخچه¬ی موضوع به درک بهتر مسایل امروزی بازشناسی اشیا کمک خواهد¬کرد. دستگاه¬زیستی¬ بینایی انسان بدون شک قابلیت بسیاربالایی...