حذف فتو کاتالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی

حذف فتو کاتالیستی آمونیاک از پسابهای صنعتی

مقدمه امروزه پیشرفت های حاصله در علوم و فناوری های مختلف و استفاده از آنها در صنعت، موجب پیدایش و افزایش مواد و مولکول های آلاینده و خطرناک جدیدی شده آه می توانند در برابر تجزیه زیستی مقاومت نمایند. در این میان، ترآیبات آلی و نیتروژن دار، از جمله مواد مضر و خطرناک...