حذف فتو کاتاليستي آمونياك از پسابهاي صنعتي

حذف فتو کاتاليستي آمونياك از پسابهاي صنعتي

مقدمه امروزه پيشرفت هاي حاصله در علوم و فناوري هاي مختلف و استفاده از آنها در صنعت، موجب پيدايش و افزايش مواد و مولكول هاي آلاينده و خطرناک جديدي شده آه مي توانند در برابر تجزيه زيستي مقاومت نمايند. در اين ميان، ترآيبات آلي و نيتروژن دار، از جمله مواد مضر و خطرناک...