آنتی باکتریال کردن پارچه به وسیله رنگزا های طبیعی (به همراه بررسی مقالات و آزمایشها)

آنتی باکتریال کردن پارچه به وسیله رنگزا های طبیعی (به همراه بررسی مقالات و آزمایشها)

مقدمه: در سال های اخیر جهت جلوگیری از انتقال عوامل باکتریایی استفاده از مواد ضدمیکروبی با اثر کوتاه مدت و درازمدت در ساخت و تکمیل الیاف اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته است. مواد ضدباکتریایی به واسطه ویژگی های آنها جهت ضدعفونی در مراکز درمانی و اماکن عمومی و همچنین برای...