روشهای مقاوم سازی پارچه در برابر شعله و استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای

روشهای مقاوم سازی پارچه در برابر شعله و استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالای پنبه ای

مقدمه در جوامع امروزی، پیشرفت بی سابقه ای در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها و روشهای حمل و نقل صورت گرفته است. فرشها، مبلمان و پرده ها، وسایل، سوخت و گاز مصرفی برای گرم کردن، تماماً موجب افزایش میزان مواد آتش پذیر در ساختمانها شدهاند. تکنولوژیها،...