روشهاي مقاوم سازي پارچه در برابر شعله و استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالاي پنبه اي

روشهاي مقاوم سازي پارچه در برابر شعله و استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتش کالاي پنبه اي

مقدمه در جوامع امروزي، پیشرفت بی سابقه اي در اندازه و تعداد ساختمانها، آسمان خراشها، انبارها و روشهاي حمل و نقل صورت گرفته است. فرشها، مبلمان و پرده ها، وسایل، سوخت و گاز مصرفی براي گرم کردن، تماماً موجب افزایش میزان مواد آتش پذیر در ساختمانها شدهاند. تکنولوژیها،...