کاربرد پردازنده سیستولیکی

کاربرد پردازنده سیستولیکی

مقدمه برای شناسایی پالسهای متداخل رادار با استفاده از ماتریس معکوس اختلاف زمان ورود پالسها و اجرا با پردازنده سیستولیک دراین پروژه ، آرایه تپنده و کلیات مربوط به آن در بخش اول مورد بحث قرار می گیرد که دراین بخش دلیل استفاده از سیستم های پردازش موازی ،خصوصیات آرایه...