کاربرد پردازنده سيستوليكي

کاربرد پردازنده سيستوليكي

مقدمه براي شناسايي پالسهاي متداخل رادار با استفاده از ماتريس معكوس اختلاف زمان ورود پالسها و اجرا با پردازنده سيستوليك دراين پروژه ، آرايه تپنده و كليات مربوط به آن در بخش اول مورد بحث قرار مي گيرد كه دراين بخش دليل استفاده از سيستم هاي پردازش موازي ،خصوصيات آرايه...