ارزیابی تأثیر اشباع نانو سیلور بر تغییر مقاومت های مکانیکی ناشی از جرم‌ زدایی با یخ خشک در گونه های صنوبر و راش

چکیده جرم زدایی با یخ خشک (دی اکسید کربن منجمد در دمای منهای در 79 درجه سانتی گراد)به روش آیس بلاست یک از شیوه های نوین در جرم زدایی قطعات و سازه های مختلف صنعتی می باشدکه با توجه به ساییدگی سطحی ناشی از آن و گسیختگی میکروسکوپی احتمالی به دلیل درجه حرارت بسایر پایین و...
بررسی تاثیر اشباع نانوسیلور بر میزان نفوذپذیری گازی چوب راش و صنوبر تیمارشده با یخ‌خشک (Dry Ice)

بررسی تاثیر اشباع نانوسیلور بر میزان نفوذپذیری گازی چوب راش و صنوبر تیمارشده با یخ‌خشک (Dry Ice)

چکیده در پژوهش حاضر،میزان نفوذپذیری گازی دو گونه راش و صنوبر از طرح بهره بردای جنگل های امیرالمومنین رادار پشته ، بخش سیاهکل استان گیلان از قطعه 101 و 114 الف – سری 1 بخش رادار پشته حوزه آبخیز 24،اندازه گیری شد.نمونه هابه سه بخش تقسیم شد،بخش نخست به عنوان نمونه های...