خصوصیات فیزیکی و شمیایی اسید فسفریک و فرآیند تولید اسیدفسفریک به روش تر((Process –Wet و کریستالیزاسیون آن به روش سرمایش مستقیم

خصوصیات فیزیکی و شمیایی اسید فسفریک و فرآیند تولید اسیدفسفریک به روش تر((Process –Wet و کریستالیزاسیون آن به روش سرمایش مستقیم

مقدمه اسیدفسفریک صنعتی تولید شده بـا روش تـر(Wet- Process) کـه محصـول واکـنش سـنگ معـدنفسفات و اسیدسولفوریک است، به منظور         خالصسازی و بدستآوردن اسیدفسفریک در      درجـههـایخوراکی و  دارویی و… بوسیله سرمایش مستقیم کریستاله شد.   بررسی های انجام شده بوسیله...