خصوصیات فیزیکی و شمیایی اسید فسفریک و فرآيند توليد اسيدفسفريك به روش تر((Process –Wet و کریستالیزاسیون آن به روش سرمایش مستقیم

خصوصیات فیزیکی و شمیایی اسید فسفریک و فرآيند توليد اسيدفسفريك به روش تر((Process –Wet و کریستالیزاسیون آن به روش سرمایش مستقیم

مقدمه اسيدفسفريك صنعتي توليد شده بـا روش تـر(Wet- Process) كـه محصـول واكـنش سـنگ معـدنفسفات و اسيدسولفوريك است، به منظور         خالصسازي و بدستآوردن اسيدفسفريك در      درجـههـايخوراكي و  دارويي و… بوسيله سرمايش مستقيم كريستاله شد.   بررسي هاي انجام شده بوسيله...