عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی

 فهرست مطالب فصل1 (کلیات تحقیق). انسان موجودی اجتماعی و وابسته به زندگی جمعی است که در این حیات جمعی، هویت می­یابد و نیازهای خود را برآورده می­سازد. زندگی در بستر جمعی ویژگی­های خاصی دارد، یکی از مهمترینِ این ویژگی­ها که حیات جمعی و روابط از آن متاثر می­شوند، مکانمندی...