اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

مقدمه: گزارشات شرآت زیمنس مبنی بر مطالعات انجام شده برای اجرای سیستم آنترلی انتقال و تولید آشور حاآی از آن است آه این سیستم آه از سالهای گذشته در آشور به بهره برداری رسیده و هم اآنون در حال اجرا است از قابلیت اطمینان آافی برخوردار نمی باشد.بنابراین طی مکاتبات انجام...