اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

اسکادا و سیستم های تولید و توزیع

مقدمه: گزارشات شرآت زيمنس مبني بر مطالعات انجام شده براي اجراي سيستم آنترلي انتقال و توليد آشور حاآي از آن است آه اين سيستم آه از سالهاي گذشته در آشور به بهره برداري رسيده و هم اآنون در حال اجرا است از قابليت اطمينان آافي برخوردار نمي باشد.بنابراين طي مكاتبات انجام...