ساختمان ملکولی پلی پروپیلن و الیـاف پلی پروپیلن و فرآیند تولید الیاف پلی پروپیلن و مقایسه فرش های تولیدی از آن

ساختمان ملکولی پلی پروپیلن و الیـاف پلی پروپیلن و فرآیند تولید الیاف پلی پروپیلن و مقایسه فرش های تولیدی از آن

مقدمه الیاف پلی پروپیلن به شکلهای مختلفی تولید می شود که عبارتند از: نخهای چند رشتۀ مداوم نخهـای چنـد رشـتۀمداوم حجیم شده (BCF) ، مجموعه کلفتی از صدها رشتۀ مداوم که طناب خوانده می شـود ، الیـاف منقطـع و تـکرشته ای مداوم با سطح مقطعهای متفاوت ، این تولیدات به روش ذوب...