شبیه سازی اسپکتروم آنالایزر با استفاده از نرم افزارهای MATLAB  و Multisim

شبیه سازی اسپکتروم آنالایزر با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و Multisim

چکیده: در این پروژه به وسیله نرم افزارهای مطلب و مولتی سیم دستگاه اسپکتروم آنالایزر برای ورودیهای سینوسی سادهFM,AM , شبیه سازی شده است. .خروجی اسپکتروم آنالایزر شبیه سازی شده توسط این دو نرم افزار مشاهده شده و با خروجی اسپکتروم آنالایزر موجود در هر یک از نرم افزار ها...