چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای

چاپ آنزیمی روی کالای پنبه ای

مقدمه: چاپ مجموعهای از هنر، علم شیمی و مکانیک است که میتواند طرح و یا تصویری را بر سطحی مانند پارچه نقش بندد و یا پارچه ساده را زیباتر جلوه دهد.گرچه به طور معمول چاپ را رنگرزی موضعی و یا از بین بردن موضعی رنگ می-خوانند، اما در بعضی از مواقع در پارچههایی که نخهای آن...