نسبت امنیت و آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)

فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مفاهیم آزادی و امنیت کلیدی ترین مفاهیم و مباحث مطرح در حکومت داری و کشور داری می باشد. امنیت و آزادی، از مفاهیم حیاتی و ضروری برای ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و اعطای حقوق شهروندی در جامعه انسانی می باشد. رهیافت های گوناگونی در مطالعه...

مبانی انسان‬شناختی نظریه‬های روابط بین‬الملل واقع‬گرایی و لیبرالیسم و اسلام

فهرست مطالب فصل اول: کلیات هر چند تاریخچهی رشتهی روابط بینالملل را میتوان در ارتباطات دولتشهرهای یونان باستان پیگیری کرد، اما شکلگیری آکادمیک این رشته به تأسیس کرسی روابط بینالملل بعد از جنگ جهانی اول بر میگردد. با شکلگیری دولت مدرن در اروپا، به تدریج ضرورت برقراری...