آشنایی با سد های بتن غلتکی RCC

آشنایی با سد های بتن غلتکی RCC

مقدمه: سد بزرگترین سازه آبی است که تاکنون بدست بشر ساخته شده است . شاید زمانی ساخت اولین سد جهان در تاریخ چندان مشخص نباشد. اما وجود سد کفرا در مصر که قدمت آن به 4000 سال می رسد نشان دهنده توجه اقوام گذشته به ساخت سد بوده است. افزایش سریع و سرسام آور جمعیت در دنیا و...