ارائه یک طرح ملی برای توسعه بنادر

ارائه یک طرح ملی برای توسعه بنادر

مقدمه همانطور كه اشاره شد در كشور ما بنادر به عنوان دروازه هاي ورودي و خروجي براي كالاهاي وارداتي و صادراتي محسوب ميشوند. بنابراين توجـه بـه توسـعه بـه موقـع و مناسـب بنـادر امـري ضروري است . همانطور كه برنامه ريزان بنادر آگاه مي باشند، نوع برنامه بندر متناسب با هدفي...