انتخاب صفحه
ارائه یک طرح ملی برای توسعه بنادر

ارائه یک طرح ملی برای توسعه بنادر

مقدمه همانطور که اشاره شد در کشور ما بنادر به عنوان دروازه های ورودی و خروجی برای کالاهای وارداتی و صادراتی محسوب میشوند. بنابراین توجـه بـه توسـعه بـه موقـع و مناسـب بنـادر امـری ضروری است . همانطور که برنامه ریزان بنادر آگاه می باشند، نوع برنامه بندر متناسب با هدفی...