استفاده از عصاره اسفنج دریایی در ضد باکتریها

استفاده از عصاره اسفنج دریایی در ضد باکتریها

فهرست مطالب فصلاول : مقدمه وکلیات اسفنج های دریایی متعلق به  سلسله یAnimaliشاخه ی Porifera زیر شاخه ی Celdulariaکه دارای ردههایCaleareaوGlassspongeوDemospongiaeمی باشندتا کنون بیش از هشت  تا ده هزار گونه اسفنج دریایی شناسایی شده اند (Dhinakaranand Lipton, 2012).اسفنج...